БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2002
[+] Февруари 2002
[+] Март 2002
[+] Април 2002
[+] Май 2002
[+] Юни 2002
[+] Юли 2002
[+] Август 2002
[+] Септември 2002
[+] Октомври 2002
[+] Ноември 2002
[+] Декември 2002
 
Март - 2002 година  

     На заседание на Общинския Съвет от 19-ти март 2002 бе приета Стратегията за устойчиво развитие на Община Свищов . Така градът ни се нареди сред първите четири общини в България със такава стратегия.
Концепцията за устойчиво развитие ни помага да поставим стандарта на живот в зависимост от допустимото натоварване на природата.

Интегрирането на действията по отношение на околната среда и развитието, както и по-голямото внимание към тях ще доведат до удовлетворяване на:
- основните човешки потребности;
- по-висок жизнен стандарт за всички;
- по-добре защитени и управлявани екосистеми;
- по-сигурно, по-благополучно бъдеще.

Устойчиво развитие не може да бъде постигнато само от една държава, но би могло да се постигне чрез създаване на глобално партньорство. С тази цел през 1992 г. на Конференцията по околна среда и развитие в Рио де Жанейро, организирана от ООН, е приет световният план за действие "Дневен ред 21".

Там се поставя като условие "до 1996 година по-голяма част от местните власти във всяка страна да са започнали консултации със своето население и да са постигнали консенсус по местния дневен ред на общността".

В България необходимостта от съставяне на Местен дневен ред се постави в Закона за регионалното развитие и благоустройство, обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999. В Чл. 6 т.5. от този закон като задача на съвета за регионално развитие е посочено приемането на Национална стратегия и Национален доклад за устойчиво развитие и решава други въпроси на устойчивото развитие с национално значение. В Чл. 15. (1) се споменава, че въз основа на проектите на областните планове за развитие министърът на регионалното развитие и благоустройството организира изготвянето на проект на Национален план за регионално развитие и го представя за съгласуване в Съвета по регионално развитие. Член 16(2) гласи: Областният план за развитие включва и проекти, съдържащи се в общинските планове за развитие, както и проекти на други юридически лица.

Работата по Стратегията за Устойчиво развитие в община Свищов започна през месец юли 2000-та година с формирането на първия обществен форум, който проведе няколко събирания, на които бе формирана визията за община Свищов. Общественият форум определи като приоритети за развитие и на Община Свищов: Еврорегион; Разширение на пристанището; Фериботна връзка; Възстановяване на пътищата; Образователен център; Високи технологии; Оптична линия; Реконструкция на водоснабдителната мрежа; Противодействие на свлачищата; Изграждане на земеделска борса/тържище; Снабдяване с питейна вода на Област В.Търново и Румъния;

В заседанията на Обществения форум взеха участие широк кръг от обществеността на Свищов, представители на Общинската администрация, преподаватели от СА "Д.А.Ценов", неправителствени организации, представители от Проекта и гости.


Съставянето и разработката на стратегията е финансирано от проект "Възможности 21-ви век" при Програмата за Развитие на Организацията на Обединените Нации, с национален координатор г-жа Таня Шумкова.
По-важните неща през годината:

[+] Община Свищов прие Стратегията за устойчиво развитие

[+] Открит е Център за обучение и информация

[+] Центърът участва в първият национален форум "Екотуризъм, планини и защитени територии – Партньори за благоденствие"

[+] В Община Свищов стартира Програма "Форум"