БЦ Свищов - Лизинг

  
   Необходими документи за кандитстване по лизинговите схеми

Изисквана документация за еднолични търговци и дружества След успешно завършване на обучението кандидатите за лизинг трябва да предоставят следните документи:
 • Молба за ползване на финансов лизинг (Приложение A1 и Приложение Б1);

 • Формуляр – база данни за кандидата за лизинг (Приложение А2 и Приложение Б2);

 • Бизнес план (за стартиращи предприятия – Приложение А3);

 • Съдебно решение за вписване в търговски регистър;

 • Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди подаване на заявлението;

 • Удостоверение за данъчна регистрация;

 • Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;

 • Удостоверение за регистрация по ДДС (ако има);

 • Отчет за приходи и разходи за предходната година ( не се изисква за стартиращи предприятия);

 • Баланс на фирмата за предходната година (не се изисква от предприятия с едностранно счетоводно записване, както и от стартиращи предприятия);

 • Извлечение от книгата за ДМА и амортизационен план (ако има);

 • Данъчна декларация за предходната година, заверена от данъчната администрация (не се изисква за стартиращи предприятия);

 • Удостоверение за дължими данъци (не се изисква за стартиращи предприятия – юридически лица);

 • Удостоверение за задължения към социално и здравно осигуряване (не се изисква за стартиращи предприятия);

 • Референция от обслужващата банка (ако има открита банкова сметка);

 • Решение на Общото събрание /Управителния съвет /Съвета на директорите / едноличния собственик на капитала за ползване на лизинг по Схема за финансов лизинг на НПО, за подписване на Запис на заповед и учредяване на особен залог в полза на НПО (за търговските дружества);

 • Три оферти за търсеното имущество (за нестандартни и уникални вещи /машини/ оборудване, за които на територията на страната няма трима доставчици, е възможно изключение от това изискване);

 • Становище за избор на съответната оферта, подписано от кандидата и НПО;