БЦ Свищов - Лизинг

    Схемата за финансов лизинг е част от проекта "Заетост чрез подкрепа на бизнеса (JOBS)", финансиран от българското правителство чрез Министерството на труда и социалната политика и подкрепян от Програмата на ООН за развитие.

   Схемата за финансов лизинг е финансов механизъм за подкрепа на начинаещи, микро и малки предприятия и земеделски производители, които са затруднени в достъпа си до кредитиране. В Община Свищов лизинговата схема се управлява от сдружение с нестопанска цел "Бизнес Център Свищов", който е неправителствена организация, създадено по Проект JOBS, с пълната подкрепа на Централното координационно звено в София.

    Партньори по осъществяването на СФЛ са Министерството на труда и социалната политика, Програмата на ООН за развитие, местният бизнес-център и клиентът.

  • МТСП обезпечава финансовите средства за схемата;
  • ПРООН осъществява надзор и съвместно с МТСП оценяват практическото изпълнение на схемата
  • ЦКЗ упражнява текущият контрол на средствата и дейностите по схемата
  • Местната неправителствена организация (Бизнес Център Свищов) управлява предоставените финасови средства в съответсвие с проектният документ и практическите процедури на схемата за финансов лизинг. Бизнес Центърът предоставя обучение, консултира разработването на бизнес план и осигурява текущи бизнес услуги на кандидати и лизингополучатели по СФЛ, и осъществява текущ надзор на лизингополучателите по схемата.


   Средствата, отпуснати по Схемата за финансов лизинг се изразходват за закупуване на дълготрайни материални активи - машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника, инвентар и др., които се отдават на лизинг на местни предприятия и лица. Схемата подпомага икономическото развитие в региона на Община Свищов, съдейства за разкриването на нови работни места и запазването на съществуващите.

   Схемата за финансов лизинг предоставя на начинаещи, микро и малки предприятия, както и на земеделски производители достъп до иначе недостъпни финансови ресурси и така им дава възможност да демонстрират своята надежност като кредитополучатели, което от своя страна помага на банките до променат отношението си към този сектор.
Съществен елемент от схемата са съпътстващите я възможности за бизнес обучение и консултантски услуги, които повишават предприемаческият потенциал на микро и малките предприятия посредством професионално обучение по маркетинг, финанси и бизнес планиране, организирано от Бизнес Центъра.