БЦ Свищов - Събития

 
Събитията по месеци:

[+] Maй 2000
[+] Юли 2000
[+] Август 2000
[+] Септември 2000
[+] Октомври 2000
[+] Ноември 2000
[+] Декември 2000
 
 БЪЛГАРИЯ 2000

Доклад за човешкото развитие

Мозайката на общините

    Представения тази година Национален доклад за човешкото развитие е шестият по ред доклад, изготвен със съдействието на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). След 1995 година, когато бе публикуван първият, тези доклади стават съществена част от един процес, еволюирал във времето както по съдържание, така и по партньорско участие.Това е така не само защото са в хармония с приоритетите на страната, не само защото насърчават сътрудничеството между правителството, неправителствените организации и външните донори, но и защото съдържат предложения за начините и средствата, които могат да разширят хоризонтите на човешкото развитие в България.
    Основната хипотеза, развита н Националния доклад за човешкото развитие тази година, е, че доброто управление, социалната спойка и сътрудничеството между всички фактори за развитие на България в момента са ключ не само за членство в Европейския съюз, но и път към трайна стабилност и икономически растеж. Крайната цел на усилията, полагани от правителството трябва да бъде човешкото развитие, които е и фактор за утвърждаване на мир, стабилност, справедливост и устойчив растеж.
    Докладът акцентира върху две нови политически измерения за човешкото развитие за България.
    Първо, върху разширяването на отговорностите на областните управи и местната власт за стимулиране на човешкото развитие, съчетано с допълнителни ресурси и съдействие при изграждането на капацитета на съответните нива.
    Второ, върху укрепването на местните нива на управление, които да съдействат и стимулират човешкото развитие. Основното предизвикателство идва не просто от необходимостта да бъдат ангажирани и овластени повече фактори за развитие в България (общини, области, граждански организации на областно и общинско ниво), но и от необходимостта да бъде преодоляно разминаването между политическите институции и обществото.
Индекс на човешко развитие по общини     Какво представлява човешкото развитие според експертите на ПРООН? Човешкото развитие е процес, който води до разширяване свободата на избор пред хората, като обогатява техният капацитет и възможности в три насоки:
    - да живеят по-дълго и в по-добро здраве;
    - да бъдат начетени и образовани;
    - да имат достъп до ресурсите, необходими за постигане на приличен жизнен стандарт.
    С други думи, човешкото развитие е както процес, така и цел.
Сферата на човешкото развитие обаче е по-широка, свързана по хармоничен начин с човешките права. Ако човешкото развитие акцентира върху уменията, капацитета и свободата на членовете на обществото, то човешките права са израз на стремежа им към такива социални отношения, които да насърчават и гарантират реализацията на човешките възможности и свободи.
    Други особено ценни за хората области на избор са участието, личната сигурност, устойчивостта и гарантираните човешки права. Всички те са необходими, за да може животът да бъде творчески и продуктивен, човек да уважава самия себе си, да знае, че от него зависи, и да притежава чувството за принадлежност към определена общност. В крайна сметка човешкото развитие е развитие на хората за хората и чрез хората.
    Според изследването на ПРООН община Свищов се намира на четвърто място по индекс на човешко развитие от изследваните 262 български общини с ОИЧР (общ индекс на човешко развитие), възлизащ на 0,805. На първите три места са съответно Велико Търново с ОИЧР 0,810, София град с 0,807, и Горна Оряховица с 0,806 ОИЧР. След нас се нареждат общини като Варна- на пето място, Пловдив - на девето, Бургас на двадесет и пето, Ловеч на двадесет и девето, Плевен - на тридесето, Белене - на петдесет и пето, Левски - на сто двадесет и шесто и др. Последна според ОИЧР е община Котел с 0,688.
    Според нивото на грамотност Община Свищов отново е сред общините-отличници с процент на грамотно население, възлизащ на 99,1% от общия брой на населението. Можем да отбележим, че това е един от основните фактори и коефициента с най-голяма тежест за високата оценка на града ни в общия списък на общините. От гледна точка на структурата на населението Можем да отбележим, че общината ни е с преобладаващо младо население. В доклада за човешкото развитие експертите от ПРООН са отбелязали нашият град като един от най-развитите образователни центрове, привличащи голяма част от младите за получаване на качествено образование. Основен принос за това има Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", както и големия брой средни училища и специализирани техникуми. Образователен индекс     Според индекса "Продължителност на живот" нашият град е в групата малко над средното ниво за страната със средна продължителност от 71,9 години.Средно за страната този индекс възлиза на 71,0 години.     В компонентите и съставните индекси, образуващи Общия индекс за човешко развитие съгласно методиката на ПРООН, можем да отбележим още:
    - коефициент на записване на децата във втора образователна степен - за община Свищов той възлиза на 93,1%-то от общия брой деца, като средния процент за страната е 74,8%. Трябва да отбележим, че коефициента във Великотърновски окръг е най-високия за страната;
    - динамиката на безработицата в общината показва обезпокояваща тенденция на нарастване от 10% през 1998г. на 14,6% до април 2000г. От друга страна на фона на общото ниво на безработица за страната (18,408% за 98 година) ние се нареждаме сред регионите с най-ниско ниво;Коефициент на безработица
    - населението на общината през 1998 година е възлизало на 48 214 човека, от които 63,2% градско, 48,6% мъже /51,4% жени;


    - в изследването на ПРООН в нашата община е съответно 90,6% се е самоопределило като българи, 8,1% като турци и 0,7% като роми.


    Като заключение можем да отбележим, че въпреки добрите показатели на Община Свищов в настоящия доклад на ПРООН за нивото на човешкото развитие в страната могат да ни радват, разликите между отделните общини са толкова малки, че в следващата година показателите ни могат да ни отредят както 14-то, така и 44-то място по индекс на развитие.

    Програмата "Възможности 21-ви век" към ПРООН има за цел запазване на постигнатото до момента, и подобряването на нивото и качеството на живот в нашата община. Приоритети за Община Свищов според тази програма са изграждането й като модерен и конкурентен културно-образователен и промишлено-аграрен център със стратегическо търговско и трансгранично значение. Устойчивото развитие се гарантира чрез балансираността в отношенията между града и селата от общината.

    Една от основните задачи на проекта "Възможности 21-ви век" е чрез обратна връзка с населението да формира визия за целите, стремежите, интересите и нуждите на хората на територията на общината.


По-важните неща през годината: