БЦ Свищов - Лизинг

 

Дейности на БЦ Свищов и постигнати резултати
( декември 2004)

Постигнато в текущият месец

Постигнато през 2004 г.

Постигнато от началото на проекта до момента

І. Създадена дългосрочна устойчива заетост (пряко и косвено създадени работни места)

1

83

83

1.1. Наети на работа

0

6

6

1.2. Запазени работни места

0

4

4

1.3. Самонаети (занаятчии, селскостопански производители и др.)

1

8

6

1.4. От схемата за финансов лизинг

0

65

65

ІІ. Създадена временна заетост (брой наети лица)

0

3

3

ІІІ. Обучени клиенти на БЦ

0

163

163

3.1. Обучени по програмата "Започнете собствен бизнес"

0

0

0

3.2.Обучени по програмата "Започнете собствен туристически бизнес"

0

0

0

3.3. Обучени по други програми на БЦ

0

163

163

ІV. Брой фирми, анкетирани от БЦ

2

26

735

V. Брой фирми, на които са предоставени консултантски услуги

9

127

195

VІ. Схема за финансов лизинг

Брой фирми, одобрени за финансиране

0

10

10

VІІ. Информационни Интернет центрове

Брой клиенти - предприемачи

6

62

62

Брой клиенти - други

0

24

24

Създадени бизнес контакти

1

69

69

VІІІ. Създадени маркетингови групи

0

2

2

ІХ. Създадени производствени групи

0

0

0