БЦ Свищов - Проекти[+] Обществен Форум Свищов 2002

[+] Информационно осигуряване на селата

[+] Възстановяване на спирките в селата

[+] Съвет по туризъм Свищов

[+] Квартален Форум Свищов 2005

[+] Обществен Форум Белене 2006[+] Проект ALAVA

Програма "Обществен Форум"     През октомври 2002 г. Община Свищов кандидатства пред сдружение “Болкан Асист” и Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие /ШАРС/ за включване в новия етап от приложението на програма Форум в България. "Обществен Форум Свищов 2002" проведе 10 форум – сесии в рамките на период от 12 месеца. Първата сесия бе на 13-ти декември 2002 година, а десета - на 11-ти декември 2003 година. Последователно бяха обсъдени проблемите на двете основни теми и съответните подтеми, сформирани бяха 27 работни групи.
     Центърът бе основен организатор на сесиите на Форума в Свищов, подготвяше материалите, бюлетините, подпомагаше писането на проектите и бе основен домакин на работните срещи на групите от участници. Така през 2004 година в Свищов започна изпълнението на дванадесет проекта.

::: прочетете повече »

Проект "Информационно осигуряване на селата"     Проект "Информационно осигуряване на малките населени места в общината" е свързан с оборудване на всички кметства и кметски наместничества с компютърна техника с цел улесняване обслужването на жителите на селата и подобряване и поевтиняване на административните услуги. Създаване връзка между кметствата чрез изграждане на вътрешна информационна система (интранет) и връзката между селата и общинския център. Създаване на условия за изграждане на мрежа в самите села, а на по-късен етап и възможност за разширяване на тази мрежа чрез включване на нови институции (училище, читалище, интернет-клубове и др.).

::: прочетете повече »

Проект "Възстановяване на спирките в селата"     Проект "Възстановяване на спирките в селата" е свързан с частично подобряване на инфраструктурата в селата чрез възстановяване на автобусните спирки. Развиване на потенциала за изпълнение на проект "на място" чрез формирането на гражданска неформална група на кметовете и кметските наместници и делегирането на изпълнението на проектните дейности от тях.

::: прочетете повече »

Проект "Съвет по туризъм - Свищов"      Бизнес център Свищов е и партньор в изпълнението на проект "Институционално укрепване и развитие на Съвет по туризъм - Свищов". Открит бе туристическият посетителски център в местността на разкопките на римската крепост "Нове". Нашите специалисти изработиха туристически рекламни брошури, пощенски картички, и информационен портален сайт на Свищов.

::: прочетете повече »

Проект "Квартален Форум Свищов"       В края на месец февруари 2005 след конкурс Бизнес център Свищов беше избран за участие в партньорската мрежа по програма "Форум" и стана един от петте Форум-центъра в страната.
      През май 2005 г. предложението за организиране на форуми в три квартала на град Свищов, което бе подготвено от Центъра, получи одобрението на ръководната комисия на Програма "Форум".
      Основна тема на "Квартален Форум Свищов" бе "Гражданско участие в подобряването на жизнената среда", а трите квартала работиха по различни подтеми.
      В периода от септември 2005 година до март 2006 година "Квартален Форум Свищов" проведе общо единадесет сесии. По проекта ще се реализират общо 9 проекта - един общоградски проект и 8 броя квартални проекти.

::: прочетете повече »

Проект "Обществен Форум Белене"      На 23-ти май 2006 г. в София се състоя официалното подписване на споразуменията за стартирането на следващия кръг на Програма "Форум" в България. В този кръг Бизнес Център Свищов ще проведе кръг от 5 сесии в Община Белене на тема "Подобряване качеството на живот в община Белене ".

     Целта на "Обществен форум Белене" е:

     ü Създаване на условия за повишаване качеството на живот в Община Белене чрез активно участие на гражданите и социално-икономическите партньори в процесите на местно развитие.
     ü Изграждане на капацитет на местната общност за активно и ефективно участие в процесите на местното развитие и търсене на съвместни решения за подобряване качеството на живот

::: прочетете повече »

Проект &ALAVA"      На 1 юли 2005 г. в София се проведе координационна среща с петте местни неправителствени организации, избрани да участват в организирането на обучителни курсове по проект ALAVA "Обучението на възрастните - добавена стойност към работата на неправителствените организации, изградени на основата на местните общности", финансиран по програма Грюндвиг 1 - централизирани дейности на Европейската комисия и частично от швейцарското Министерство за професионално обучение.

      На срещата присъстваха представители на ФРМС, център ЛАКТЕА, Бюрото за проекти в София на Института за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети, които са основни партньори по проекта и представители на петте местни организации, сред които и Бизнес център Свищов.

      Основната цел на проекта е да подпомогне укрепването на неправителствени организации в малки общини и превръщането им в центрове за обучение. В рамките на проекта ще бъдат разработени програми за обучение в 4 области, посочени като най-важни от местната общност. Обученията ще бъдат проведени през 2006 година.

::: прочетете повече »