БЦ Свищов - Лизинг
 
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
 
   
     
     
 

  І. Кой може да кандидатства за лизинг?
     1) Достъп до Схемата за финансов лизинг има всяко лице – търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, кооперациите по Закона за кооперациите, лицата, извършващи услуги с личен труд, както и занаятчиите съгласно Закона за занаятите, които притежават микро или малки предприятия. Кандидатстващите фирми трябва да имат нужда от финансов лизинг, за да разширят своето производство, да усъвършенстват качеството на предлаганата продукция, да увеличат пазарния си дял или да разработят нови пазарни ниши.
     На финансиране могат да разчитат и начинаещи предприемачи с жизнеспособни бизнес идеи, чието осъществяване ще разкрие постоянни работни места. Схемата за финансов лизинг е достъпна също така за земеделски производители, които се нуждаят от селскостопански машини и инвентар за своята дейност, както и за безработни лица, желаещи да започнат собствен бизнес.

  2) Кандидатите за финансов лизинг трябва:
     • да имат жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване ще разкрие постоянни работни места;
     • да се ползват с добра репутация в средите на местната общественост;
     • да са готови да предоставят минимум 20% от стойността на инвестицията (за безработни лица – минимум 10%) като встъпителна вноска.

  3) Критерии за предприятието:
    3.1. Критерии за съществуващи предприятия:
     • Предприятието трябва да е регистрирано и/или да развива дейност в района на действие на НПО. По изключение предприятието може да е регистрирано и/или да развива дейност в общини, близки до района на действие на НПО, стига това да не затруднява мониторинга.
     • Предприятието трябва да работи в сферата на производството и/или услугите;
     • Предприятието трябва да се сблъсква с ограничен достъп до финансиране;
     • Предприятието трябва да докаже печалби, съпоставими със средните за съответния сектор;
     • Предприятието трябва да има годишен оборот (оборот от всички сделки и услуги през предходната календарна година) на стойност до 1 000 000 лв. или дълготрайни материални активи (ДМА) на стойност до 800 000 лв.;
     • Лицата, наети по трудов договор към момента на кандидатстване, трябва да бъдат не повече от 50.

    3.2. Критерии за стартиращи предприятия:
     • Предприятието трябва да бъде регистрирано и/или да развива дейност в района на действие на НПО. По изключение предприятието може да бъде регистрирано и/или да развива дейност в общини, близки до района на действие на НПО, стига това да не затруднява мониторинга.
     • Стартиращото предприятие трябва да работи в сферата на производството и/или услугите.

  4) Обучение по Схемата за финансов лизинг:
     Кандидатите за лизинг – безработни лица и лица със стартиращ бизнес трябва да са посетили 20-часов курс на обучение по маркетинг, финанси и бизнес планиране, организиран от НПО. Кандидатите за лизинг – лица със съществуващ бизнес се явяват директно на изпитния тест. Всички кандидати трябва да покажат минимум 80% верни отговори. В противен случай, кандидат за лизинг съществуващ бизнес трябва да посети 20-часов курс на обучение по маркетинг, финанси и бизнес планиране, организиран от НПО и да се яви повторно на тест, като покаже минимум 80% верни отговори.


  ІІ. Какво мога да закупя по схемата за финансов лизинг?
     1) Средствата, отпуснати по Схемата за финансов лизинг, се изразходват за закупуване на дълготрайни материални активи (машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар и др.)
     2) Вещите, закупени по Схемата за финансов лизинг, трябва да се използват единствено за производство и/или предоставяне на услуги. Не се отдават на лизинг вещи за потребителски нужди.
     3) Обектът на лизинга, придобит по Схемата за финансов лизинг, трябва да бъде застрахован в полза на НПО.


  ІІІ. Какви документи трябва да представя?
    След успешното завършване на обучението кандидатите за лизинг трябва да представят следните документи:

     • За еднолични търговци, търговски дружества и кооперации:
     1. Молба за ползване на финансов лизинг;
     2. Формуляр – база данни за кандидата за лизинг;
     3. Бизнес план;
     4. Съдебно решение за вписване в търговския регистър;
     5. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди подаване на заявлението;
     6. Удостоверение за данъчна регистрация;
     7. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
     8. Удостоверение за регистрация по ДДС (ако има);
     9. Отчет за приходи и разходи за предходната година (не се изисква за стартиращи предприятия);
     10. Баланс на фирмата за предходната година (не се изисква от предприятия с едностранно счетоводно записване, както и от стартиращи предприятия);
     11. Извлечение от книгата за ДМА и амортизационен план (ако има);
     12. Данъчна декларация за предходната година, заверена от данъчната администрация (не се изисква за стартиращи предприятия);
     13. Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издадено от НАП (не се изисква за стартиращи предприятия – юридически лица);
     14. Референция от обслужващата банка (ако има открита банкова сметка);
     15. Решение на Общото събрание/Управителния съвет/Съвета на директорите/едноличния собственик на капитала за ползване на лизинг по Схемата за финансов лизинг на НПО, за подписване на запис на заповед и учредяване на особен залог в полза на НПО (за търговските дружества);
     16. Три оферти за търсеното имущество (за нестандартни и уникални вещи/машини/оборудване, за които на територията на страната няма трима доставчици, е възможно изключение от това изискване);
     17. Становище за избор на съответната оферта, подписано от кандидата и НПО.

    • За физически лица (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители и безработни):
     1. Молба за ползване на финансов лизинг;
     2. Формуляр – база данни за кандидата за лизинг;
     3. Бизнес план;
     4. Карта за регистрация (за земеделски производители), удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите (за занаятчии), служебна бележка за удостоверяване на регистрацията като безработно лице (за безработни лица) ;
     5. Декларация за извършвана дейност по гл. ХІV от ЗОДФЛ (за лицата, извършващи услуги с личен труд);
     6. Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издадено от НАП;
     7. Референция от обслужващата банка (ако има банкова сметка);
     8. Минимум три оферти за търсеното имущество от различни доставчици (за нестандартни и уникални вещи/машини/оборудване, за което на територията на страната няма трима доставчици, е възможно изключение от това изискване);
     9. Становище за избор на съответната оферта, подписано от кандидата и НПО.


  ІV. Изисквате ли ипотека върху имуществото ми? А гаранти?
     1) Не се изисква ипотека върху имуществото Ви.
     2) По Схемата за финансов лизинг се изискват обезпечения във вид на:
      - особен залог върху лизинговото имущество. В деня на подписване на лизинговия договор лизингополучателят дава съгласие за вписване на лизинговия договор в Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ), като предоставя всички необходими за това документи;
      - запис на заповед, подписан от лизингополучателя. По препоръка на мениджъра за финансов лизинг и/или на лизинговата комисия, записът на заповед се подписва и от поръчители, само един от които може да бъде член на семейството на лизингополучателя (родител, дете, съпруг/а, брат/сестра).
     Ако клиентът е събирателно, командитно или дружество с ограничена отговорност, всички съдружници трябва да се подпишат като поръчители по записа на заповед.


  V. Трябва ли да напиша бизнес план, за да получа лизинг?
     Да, необходимо е представянето на бизнес план, който се разработва съвместно с финансовия консултант към Бизнес център Свищов.


  VІ. Занимавам се с търговия, мога ли да ползвам схемата за финансов лизинг?
     По принцип предприятието трябва да осъществява дейност в сферата на услугите или производството.


  VІІ. Фирмата ми е регистрирана в друга община, това проблем ли е?
     Не е проблем, стига да не затруднява мониторинга. В териториалния обхват на действие на лизинговата схема, предлагана от БЦ Свищов, са включени и общините Белене, Левски, Никопол, Ценово, Летница.


  VІІІ. Искам да закупя животни и фураж, мога ли да получа средства?
     Средствата, отпуснати по Схемата за финансов лизинг, се изразходват за закупуване на дълготрайни материални активи (машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар и др.)


  ІХ. Необходима ми е сума пари в брой, Вие давате ли?
     Чрез предлаганата от БЦ Свищов схема за финансов лизинг не се отпускат средства в брой. Всички разплащания стават по банков път. Бизнес център Свищов се явява посредник при покупко-продажбата на активите и разплащанията по сделката се осъществяват между него и доставчика. Бизнес център Свищов си запазва собствеността върху активите до момента на изплащане на пълната сума по лизинговия договор.


  Х. Знам каква машина искам да купя, но не знам от къде?
     Бизнес център Свищов ще Ви окаже съдействие при избора и осъществяване на контакт с фирми и лица предлагащи машини, оборудване, транспортни средства и др., отговарящи в пълна степен на вашите технически и качествени изисквания.


  ХІ. Харесал съм машина втора употреба, мога ли да я закупя по схемата за финансов лизинг?
     Да, напълно е възможно. В този случай е необходимо да се представи оценка от лицензиран оценител към Агенцията за приватизация за пазарната стойност на машините, съоръженията, оборудването и др., обект на лизинговия договор.


  ХІІ.Мога ли да закупя машина не от фирма, а от частно лице?
     Да, няма ограничения по отношение вида на доставчика. Добре би било да се съобрази обстоятелството, че когато се закупува актив от нерегистрирано по ЗДДС лице, това ще се отрази в размера на погасителните вноски по лизинговия договор и по-точно върху размера на главницата ще се начисли 20% ДДС.