БЦ Свищов - За нас

[+] Структура

[+] Екип

[+] Партньори

[+] За контакт

 
ОТЧЕТИ
 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Организационна структура

Общо събрание:
 • Община Свищов - Станислав Благов, кмет
 • Бюро по труда Свищов - Таня Гуцева, директор
 • Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, доц. д-р Андрей Захариев, председател на Общински съвет Свищов и ръководител на "Център за следдипломно и факултативно обучение" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" Свищов
 • Колеж по икономика и управление - доц. д-р Иван Спиридонов, декан
 • "HVB Биохим Банк" АД клон Свищов - Пламен Георгиев, директор
 • Читалищно настоятелство на Първо Българско Читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови" - Пламен Александров, председател и заместник кмет на Общината
 • СНЦ "Регионален център за малки и средни предприятия" - Свищов - Анелия Радулова, член на УС
 • "Бизнес център Свищов" - Петър Петров, ръководител екип
 • Таня Шумкова, национален координатор на проект "Устойчиво развитие на земеделски райони" на ПРООН и МЗГ
 • Татяна Митева, учител
 • Свилен Пецов, юрист
  
Управителният съвет се състои от пет члена:
 • Станислав Благов
 • Анелия Радулова
 • Петър Петров
Контролният съвет се състои от трима члена:
 • Доц. д-р Андрей Захариев
 • Доц. д-р Иван Спиридонов
 • Пламен Георгиев