БЦ Свищов - Проекти[+] Обществен Форум Свищов 2002

[+] Информационно осигуряване на селата

[+] Възстановяване на спирките в селата

[+] Съвет по туризъм Свищов

[+] Квартален Форум Свищов 2005

[+] Обществен Форум Белене 2006[+] Проект ALAVA

Програма Форум

Проект "Информационно осигуряване на малките населени места в общината"


   Проектът предвижда оборудване на всички кметства и кметски наместничества с компютърна техника с цел улесняване обслужването на жителите на селата и подобряване и поевтиняване на административните услуги. Създаване връзка между кметствата чрез изграждане на вътрешна информационна система (интранет) и връзката между селата и общинския център. Създаване на условия за изграждане на мрежа в самите села, а на по-късен етап и възможност за разширяване на тази мрежа чрез включване на нови институции (училище, читалище, интернет-клубове и др.).

  Имайки предвид мащаба на нашата идея и ограниченията в срока на финансирането, смятаме реализирането да протече в три етапа:

   Първи етап: осигуряване на необходимата техника и софтуер за оборудване на кметствата, монтаж, настройка и обучение на персонала.
   Втори етап: Изграждане на вътрешна информационна система, осигуряваща достъп до документите, издавани във фронт-офиса на Община Свищов.
   Трети етап: Разширяване на информационните услуги и в другите институции на населеното място (включване в мрежата на училище, читалище, ОДЗ и др.)

   
С помощта на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Фондация за реформа в местното самоуправление и БолканАсист ще изпълним изцяло първият и ще започнем вторият етап на проекта. За останалите дейности в бъдеще ще търсим допълнително финансиране по различни програми.

   Инициатор на идеята бяха работна маса "СЕЛА" и всички кметства и кметски наместничества в Общината. Проектът бе предложен на седма сесия на Обществен Форум Свищов, при обсъждането на подтема "КОМУНИКАЦИОННА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА", с Решение № 30/10.07.2003 г. На осма сесия бе одобрен и готовият вариант, както и предложения бюджет и с Решение № 37/18.09.2003 г. на Обществен Форум - Свищов участниците единодушно приеха проекта да бъде внесен в Комисията по проектите.

   Цели на проекта:
- Приобщаване на населението от селата към информационната структура на Община Свищов; Възможност за административно обслужване "на място" в самите села; Премахване на проблемите (транспортни, финансови, забавянето във времето и други) на възрастните хора от селата при получаване на различните официални документи, които в момента могат да се извадят само в града.
- Подобряване условията на работа в кметската администрация, повишаване нивото на квалификация и възможностите за самоподготовка, бърз достъп до световното информационно пространство.

    Партньорите при изпълнението на проекта са:

 • Община Свищов
 • Бизнес център Свищов
 • Кметствата в селата Алеково, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец
 • Кметските наместничества в селата Александрово, Деляновци, Совата, Червена
 • Академичен компютърен център при Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов.

  Дейности по проекта:
 • Разработване на вътрешната информационна система - интранет;
 • Обучение на служителите в кметствата - първи етап;
 • Подготовка на офисите в селата - ремонт, мебели, охрана и др.;
 • Доставка на техническото оборудване по места;
 • Монтаж и настройка на системите;
 • Връзка с интернет;
 • Обучение на служителите в кметствата - втори етап;
 • Откриване на офисите по места и популяризиране на новите услуги сред населението;Резултати

След изпълнението на дейностите по проекта очакваме да постигнем следните резултати :
 • Подобряване условията на работа в 15 кметства в селата на Община Свищов, повишаване нивото на квалификация и възможностите за самоподготовка на най-малко 15 служителя, бърз достъп до световното информационно пространство.
 • Подобряване на административното обслужване на 34% от населението в общината (според последното преброяване, населението на селата е 17 008 жители срещу 33 195 живущи в единствения град).
 • Подобряване на връзката между градът и селата, което е заложено в стратегията за устойчиво развитие на Община Свищов.

Обща стойност на проекта: 65 000 лв.

Финансиране от ПРОЕКТНИЯ ФОНД по програма "Обществен форум" : 38 000 лв.

Собствен и партньорски принос: 27 000 лв.


Фотос от 3D презентацията на проекта