БЦ Свищов - Проекти - Обществен форум Свищов 2002[+] Обществен Форум Свищов 2002

[+] Информационно осигуряване на селата

[+] Възстановяване на спирките в селата

[+] Съвет по туризъм Свищов

[+] Квартален Форум Свищов 2005

[+] Обществен Форум Белене 2006[+] Проект ALAVA

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ СВИЩОВ


   Целта на Форума е провеждане на качествена обществена дискусия по проблеми от местна значимост, която е важен принос към развитието на гражданско общество и укрепване на демократичните нагласи сред местната общност. Конкретните теми за обсъждане се избират от участниците. Правилото, прието във втората фаза на българската програма "Форум" е измежду четири възможни теми, които са определени на база проучване сред гражданите в даден регион, Форумът да подбере максимум две.

    През октомври 2002 г. Община Свищов кандидатства пред сдружение “Болкан Асист” и Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие /ШАРС/ за включване в новия етап от приложението на програмата в България. Общинското ръководство официално декларира и пое ангажимента да осигури от собствени средства 80 000 лв., които заедно с финансирането от ШАРС в размер на 180 000 лв. ще формира бюджета на програмата за общината.
    В програмата, под формата на тематични работни сесии участват представители на гражданското общество, бизнесмени, общински служители, лекари, общественици, културни дейци и др. се организира обществено обсъждане на широк кръг от въпроси, които участниците във Форума сами са избрали в началото.

                                                      Резултати

    "Обществен Форум Свищов" проведе 10 форум – сесии в рамките на период до 12 месеца след стартирането на обществения форум. Първата сесия бе на 13-ти декември 2002 година, а десета - на 11-ти декември 2003 година.Участниците приеха правила за работа на форума - морален кодекс и норми за работа. Последователно бяха обсъдени проблемите на двете основни теми и съответните подтеми, сформирани бяха 27 работни групи. Състава на групите включваше общо седемдесет и шест човека, от които 65 от състава на Форума и 11 граждани. Седемнадесет групи работиха по идеи за проекти, а още четири разработиха и реализираха демо-проекти.

    В края на процеса, представителите на гражданското общество избират определен брой проекти за реализация, чрез които се цели да се разрешат дискутирани проблеми, и така да се подобрят условията на живот в общината. Представителите на гражданското общество се ангажират да участват във финансирането на всеки проект в различна форма – с пари, труд, материали и др.
Програма “Обществен форум” предизвика голям интерес в общината, доказателство за което е широкото присъствие на представители на селата – спортни клубове, читалищни дейци и др. Нестопанските организации участват активно в процеса и предлагат много свои идеи и инициативи за разрешаване на редица въпроси от местно значение През периода февруари-април 2003 година специално сформираната работна група получи и разгледа двадесет и една идеи за демонстрационни проекти , половината от които бяха предложени от граждани и организации, неучастващи пряко в Форума. След процес на приоретизация Форумът одобри и в периода юни-септември 2003 се реализираха четири демо-проекта с общ бюджет 13 000 лева, представляващи 5% от общия проектен фонд.

   През десетте сесии Обществен Форум Свищов отправи седемнадесет препоръки , към институциите, от които две от препоръките бяха насочени към министерства - министерството на образованието и министерството на младежта и спорта, една към медиите, една към МВР, и тринадесет от тях бяха насочени към общинската администрация. Седем от препоръките към общината са изпълнени. Сред тях са възстановяването на автентичния вид на градската градина на площад "Алеко" включително и оградата, подобряване на
достъпа на инвалиди до обществените места, подобряване на състоянието на парк "Калето" и местността "Паметниците", подобряване на възможностите за спортуване на младите хора, използването на туристическия потенциал в общината за привличане на туристи.
  В процеса на обсъждане на подтемите Форума формулира шестнадесет идеи за проекти , формира работни групи по всяка идея. В тези работни групи се включиха 60 участника, от които 56 от работните маси на форума, а допълнително бяха привлечени и 4 граждани, неучастващи пряко във форума.
   Уникален за Свищов бе фактът, че в работата на Форума много активно взеха участие представителите на селата в Общината. Факт е, че от общо тринадесет одобрени проекта три са пряко свързани със селата, а още два косвено ги засягат - общински образователен форум "Училище 21 век" и общински спортен турнир "Пулс". Голяма заслуга за това имат кметовете на кметствата в Общината, които участваха активно в работата на сесиите и работните групи.

   На десета сесия бяха внесени тринадесет идеи, от които след приоретизация отпадна само една, а проекта на предпоследната бе преработен. Така през 2004 година в Свищов ще започнат изпълнение дванадесет проекта.

В цифри работата на Форум Свищов през първата година изглежда така:
  • 123 работни срещи
  • 27 работни групи
  • 8 доклада
  • 5 анкети
  • 17 препоръки
  • 4 демо проекта
  • 16 идеи за проекти
  • 6 експерта

::: Прочетете повече за проектите по Програма "Форум" в другите общини »